Doprava nad 75€ v rámci Slovenskej republiky ZADARMO

OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „e-shop” alebo „internetový obchod”) umiestneného na internetovej doméne www.gust.sk (ďalej len „internetová doména”) je:

Základné údaje

Farbiss s.r.o.

Imre Madácha 2040/26 929 01 Dunajská Streda

E-mail: hello@gust.sk

 

Fakturačné údaje: 

Imre Madácha 2040/26 929 01 Dunajská Streda

IČO: 50 260 821

DIČ: 2120264333

IČ DPH: SK2120264333

Firma je zapísaná na Okr. súde Trnava, odd. Sro, vl.č. 45385/T

 

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj,

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1.

Základné ustanovenia

Predávajúcim je spoločnosť Farbiss, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom internetového obchodu predáva tovar a služby.

 

Zákazníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu.

 

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená, pričom v prípade nesúhlasu Kupujúceho s náhradným termínom budú prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho v primeranej lehote.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

Základné ustanovenia

Tovar môže zákazník objednávať u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne.

 

Objednávku zákazník ukončí stlačením tlačidla „Objednať”. Pred odoslaním má zákazník k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom pri odoslaní objednávky potvrdí oboznámenie sa a súhlas s týmito VOP.

 

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:

 • ​vlastnostiach tovaru
 • ​celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť

Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu zákazníka:

 • potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare (potvrdenie obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie 
 • odkaz na formulár na uplatnenie práva zákazníka na odstúpenie od zmluvy;
 • znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky zákazníkom
 • odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho.

Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky sa kúpna zmluva považuje za uzavretú.

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky a zákazník sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu.

 

Storno objednávky.

Kupujúci má právo odoslanú nezaplatenú objednávku stornovať bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania, a to e-mailom na adrese hello@gust.sk s uvedením čísla objednávky.

 

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak tovar už nie je možné vyrobiť, napríklad kvôli nedostatku materiálu. Predávajúci bude kupujúceho o zrušení objednávky bezodkladne informovať.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru

Kupujúci je povinný:

 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
 • prevziať objednaný a dodaný tovar
 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od jej uzavretia, čiže má právo zaplatený tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky. Keďže u nás sú dodacie lehoty niekedy aj dlhšie, umožňujeme Vám tovar vrátiť alebo vymeniť za iný do 14 dní od jeho doručenia. Vrátenie tovaru sa netýka tovaru, vyhotoveného na základe špeciálnej požiadavky kupujúceho (predĺženie, skrátenie, zásahy do strihu alebo tovar vyhotovený na zákazku).

 

V prípade vrátenia tovaru hradí poštovné na jeho zaslanie predávajúcemu kupujúci.

 

Kupujúci je povinný predávajúceho e-mailom informovať o tom, že sa rozhodol tovar vrátiť.

V správe uvedie číslo objednávky, svoju adresu a číslo účtu. Po odsúhlasení predávajúcim kupujúci zašle tovar na adresu predávajúceho.

 

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu sumu zaplatenú za vrátený tovar, vrátane poštovného, ktoré bolo kupujúcemu účtované za doručenie tovaru.

 

Pri vrátení poškodeného alebo opotrebovaného tovaru má predávajúci právo  po vrátení sumy kupujúcemu od kupujúceho požadovať čiastku za poškodenie tovaru, vyčíslenú na základe rozsahu poškodenia.

Cena a platobné podmienky

Predávajúci je platiteľ DPH.

Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom. Cena nezahŕňa cenu dodania tovaru.

 

 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v e-shope alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch v internetovom obchode, individuálne zľavy pre zákazníka alebo iné zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.

 

Spôsoby platby:

 

Platba vopred bankovým prevodom:

SK04 0900 0000 0051 2317 3174

BIC/SWIFT: GIBASKBX

variabilný symbol: číslo Vašej objednávky

suma: celková cena Vašej objednávky

 

Platba kartou cez platobnú bránu Stripe:

Pri voľbe zákazníka – platba Stripe (platobnou kartou cez internet), bude kupujúci presmerovaný po dokončení objednávky na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné údaje pre vykonanie úspešnej platby. Po overení platnosti bude objednávka potvrdena a suma vo výške kúpnej ceny bude automatický odpočítaná z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

Doručenie a dodacie podmienky

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar do 14 pracovných dní od prijatia platby od kupujúceho.

 

Pokiaľ predávajúci nie je v stave túto lehotu dodržať, včas o tom informuje kupujúceho a dohodne sa s ním na novej dodacej lehote.

 

Balíky posielame prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., ktorá bežne doručuje tovar v rámci Slovenskej republiky 1 až 3 pracovné dni. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru či poškodenie tovaru zavinené zásielkovou službou. Ak vám oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po zaslaní nášho e-mailu o expedícii, kontaktujte slovenskú poštu aj nás na hello@gust.sk, a pomožeme to vyriešiť.

 

Odosielame tovar až po pripísaní celej čiastky na účet /t.j. vrátane poštovného/. Tovar sa nedá objednať na dobierku.

 

Poštovné a balné v rámci SR - 5 (nad 75€ - zadarmo).

Poštovné a balné do ČR - 10€

Poštovné do ostatných krajín EÚ - 15€

 

Predávajúci a Kupujúci sa môžu individuálne dohodnúť aj na osobnom odbere tovaru. V takomto prípade Kupujúci poštovné neuhrádza.

 

Faktúru (daňový doklad) odosielame elektronicky mailom, na vyžiadanie prikladáme faktúru v papierovej podobe k zásielke.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí.

 

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

 

Po odstúpení od zmluvy budú zákazníkovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak zákazník zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Platby budú zákazníkovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký zákazník použil pri platbe, ak zákazník výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Platba za tovar bude zákazníkovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zákazník zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14- dňovej lehoty. 

Reklamačný poriadok

Ak chcete tovar zakúpený v internetovom obchode www.gust.sk reklamovať, prosím, kontaktuje nás najprv na email hello@gust.sk. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Na nepoškodený tovar sa reklamácia nevzťahuje. Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní. Reklamácia sa nevzťahuje ani na tovar poškodený bežným opotrebovaním, neoznámením poškodenia pri prevzatí, nešetrným alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nedodržiavaním pokynov údržby.

 

Reklamovaný tovar zašlite spolu s formulárom s popisom vady na adresu: Farbiss s.r.o., Imre Madácha 2040/26, 929 01, Dunajská Streda, Slovakia. Reklamovaný tovar nám prosím neposielajte na dobierku, odporúčame vám ho zaslať doporučene so sledovacím číslom. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

 

Predávajúci reklamáciu potvrdí formou e-mailu do 3 pracovných dní, pričom v tomto e-maili určí spôsob vybavenia reklamácie.

 

Ak sa predávajúci a kupujúci dohodli na vrátení peňazí, predávajúci tak urobí po prijatí reklamovaného tovaru na účet kupujúceho vrátane poštovného, ak bolo účtované k cene tovaru, a to najneskôr do 30 dní od prijatia tovaru.

 

Kupujúci má počas záručnej doby právo na bezplatnú opravu poškodeného tovaru, výmenu reklamovaného tovaru alebo na vrátenie peňazí.

 

Reklamačný formulár nájdete a stiahnete tu:

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu kontaktovaním subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 (www.soi.sk).

 

Spor je možné riešiť prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO

(https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK)

 

 

V Dunajskej Strede, 10.07.2020