Doprava nad 75€ v rámci Slovenskej republiky ZADARMO

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov:

Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 dotknuté osoby (zákazníci prevádzkovateľa) sú oboznámené s nasledovnými informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ: Farbiss s.r.o.

Adresa: Imre Madácha 2040/26 929 01 Dunajská Streda

IČO: 50 260 821

DIČ: 2120264333

IČ DPH: SK2120264333

Kontaktné údaje: hello@gust.sk

 

Spoločnosť Farbiss s.r.o., ako prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje informovať, že  Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností prevádzkovateľa internetového obchodu www.gust.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Čo je to spracúvanie osobných údajov?

Pod pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré vám konkrétne zlepšia život.

Aké osobné údaje spracovávame?

Spracovávame len osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti so záujmom o naše produkty a ich kúpu (napr. v rámci registrácie, objednávky či udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov a udelením súhlasu so zasielaním informácií o novinkách a akciových ponukách atď.), resp. uzavretie zmluvy o kúpe tovaru.


Jedná sa tak najčastejšie o údaje, ktoré nám oznámite pri registrácii a/alebo pri kúpe tovaru:


a) Základné identifikačné údaje a adresné údaje:

Tvoria základ pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Patria k nim najmä:

 •  Vaše meno a priezvisko
 • E-mail
 • Telefónny kontakt 
 • Adresa, na ktorej Vás možno kontaktovať, resp. adresa, na ktorú sa bude Vami zakúpený tovar doručovať
 • Platobné údaje (číslo platobnej karty, ktoré ne/uložíme k Vášmu účtu (len pri využívaní platených služieb ako je napr. nákupu na našom e-shope atď.)
 • Ďalšie údaje Vami dobrovoľne vyplnené v poznámke pri vyplňovaní objednávky

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na tejto stránke: registračný formulár a kontaktný formulár. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.


b) Ďalšie údaje spracované na základe Vášho súhlasu:

Sú to údaje, ktoré od Vás získavame tým, že používate naše služby:

 • súbory cookies
 • IP adresa

Súbory cookies

Vaše osobné údaje využívame v rôznych situáciách na rôzne účely. Pri používaní nášho webu využívame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj.

Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov. V prípade, že u nás nakúpite, používame Vaše údaje na to, aby sme vybavili Vašu objednávku, ale i chránili naše právne nároky a zároveň si plnili naše povinnosti, ktoré nám zo zákona vyplývajú. Pomocou Vašich kontaktov a údajov Vám môžeme zobrazovať a posielať naše ponuky prispôsobené práve Vám. K spracovávaniu Vašich osobných údajov nás oprávňuje príprava,alebo plnenie zmluvy s Vami, dodržiavanie právnych povinností, alebo Váš súhlas.  

Prečo Vaše osobné údaje spracovávame?

 • Plnenie zmluvných povinností (vyplývajúcich zo zmluvy) 
 • Plnenie zákonných daňových povinností
 • Informovanie o stave Vašej objednávky (nákupný košík)
 • Infomovanie o aktualitách a novinkách (v prípade registrácie zákazníka, resp. v prípade odberu newslettru)
 • Odpovedanie na Vaše otázky (v prípade kontaktného formuláru) 

Ako dlho Vaše údaje uchovávame?

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívania našich služieb (t.j. trvania zmluvného vzťahu medzi nami) a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 2 rokov, ak tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov nebude z Vašej strany odvolaný.

Tu by sme Vás však chceli upozorniť, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie Vami objednaných produktov, resp. na splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami alebo z všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi i po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu.

Aké sú Vaše práva, ktoré sa vzťahujú k spracúvaniu osobných údajov? 

Právo na prístup k Vašim osobným údajom – máte právo žiadať od nás potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a v prípade, ak Vaše údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a podrobné informácie o všetkým skutočnostiach, ktoré súvisia so spracúvaním týchto osobných údajov (Vaše právo na prístup k osobným údajom upravuje § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679). Na Vaše požiadanie sme povinní poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pričom za opakované poskytnutie týchto údajov sme oprávnení od Vás požadovať zaplatenie primeraného poplatku zodpovedajúceho administratívnym nákladom;

 

Právo na opravu osobných údajov – to na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa Vás týkajú, prípadne doplnenie neúplných osobných údajov (Vaše právo na opravu osobných údajov upravuje § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679);

 

Právo na výmaz osobných údajov – Vaše právo na výmaz osobných údajov upravuje § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali,
 • osobné údaje spracúvame nezákonne,
 • odvoláte nám súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo,
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Právo na výmaz Vašich osobných údajov nemôžete uplatniť v prípade, ak:

 • je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku,
 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • na splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej tomu, kto osobné údaje spracúva,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je pravdepodobné, že by Vaše právo znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Vaše právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov upravuje § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak:

 • namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Vy namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo,
 • namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, môžeme okrem uchovávania osobných údajov osobné údaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účely uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu;
právo na presnosť osobných údajov – Vaše právo na prenosnosť osobných údajov upravuje § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom máte právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a prebieha na základe právneho základu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, t.j. ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, prípadne zmluvnej povinnosti.


Právo vzniesť námietku – v prípade, že by ste si už neželali dostávať od nás obchodné oznámenia, alebo iné informácie o novinkách máte možnosť vzniesť námietku proti ďalšiemu spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Ak tak urobíte, na tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie obchodné oznámenia a newslettery Vám už zasielať nebudeme.

Ako si uplatniť svoje práva? 

Uplatňovať svoje práva lebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžete na základe žiadosti zaslanej priamo prevádzkovateľovi.

Kontaktná adresa:

Farbiss s.r.o., Imre Madácha 2040/26, 929 01, Dunajská Streda


E-mailová adresa:

hello@gust.sk

 

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

 

10.07.2020